طراحی تجهیزات حفاظتی و مراقبتی

HIDDEN MEMORY

Hidden Memory

This flash consists of two apparent and hidden memories, and the second memory is hidden in normal states. This flash is presented in two models:

The first model: the second memory is revealed when a magnet approaches it

The second model: the second memory is revealed when a predefined RFID tag approaches it .

فلش امن
این فلش از دو حافظه آشکار و پنهان تشکیل شده که در حالت معمولی حافظه دوم آن پنهان است.
به واسطه نزدیک کردن یک تگ RFID از قبل تعریف شده به آن و یا به واسطه یک ریموت کنترل از قبل تعریف شده به آن حافظه دوم آن آشکار می شود . در مدل RFID فلش دارای یک کارت مادر جهت تعریف تگ جدید می باشد.تا 5 تگ RFID می توان برای فلش تعریف کرد.

مدل ریموت در دو نوع فیکس کد و رولینگ کد عرضه شده است. دکمه A و B برای انتخاب حافظه می باشند.در حالت معمول حافظه A آشکار هست و حافظه B پنهان می باشد و با زدن دکمه B ریموت حافظه B آشکار می شود.

از جمله قابلیت های این مدل قابلیت تعریف ریموت دوم برای فلش می باشد. برای مثال می توان ریموت در پارکینگ (در صورتی که مدل فیکس و فرکانس 433 باشد) را به فلش تعریف کرد تا نیاز به این نباشد که شخص ریموت اضافی همراه خود داشته باشد. برای تعریف ریموت جدید برای یک لحظه همزمان دکمه C و D ریموت از قبل تعریف شده را میز نیم سپس یک دکمه از ریموت جدید را میزنیم تا ریموت جدید برای فلش تعریف شود.

کاربرد: حفظ اطلاعات محرمانه اشخاص از دسترس دیگران .

الذاكرة المخفية

يتكون هذا الفلاش من ذاكرتين ظاهرتين ومخفيتين ، والذاكرة الثانية مخفية في الحالات العادية. يتم تقديم هذا الفلاش في نموذجين:

النموذج الأول: يتم الكشف عن الذاكرة الثانية عندما يقترب المغناطيس منها

النموذج الثاني: يتم الكشف عن الذاكرة الثانية عندما تقترب منها علامة RFID محددة مسبقًا

Catalog EN-FA
Catalog EN-AR