طراحی تجهیزات حفاظتی و مراقبتی

contact us

شرکت رصد
گروه تحقیقاتی مهندسی رصد
 Rasad Research & Engineering corporation
 آدرس : قم چهارمردان خ انقلاب کوچه ۴۱ ساختمان مرکز رشد دانشگاه قم
Center for the growth of Qom University, 41 alley, Engelab St., Qom, Iran
Telefax: 37839868 – 025 mobile: 09120774212 (Ardalan)
Email: info@rasad-co.ir
Email: Rasadco@yahoo.com

گروه رصد

My Firends