طراحی تجهیزات حفاظتی و مراقبتی

Remote Control Jammer

Remote Rontrol Jammer

The jammer is designed for remote control jamming and works up to 500 meters with two 315 and 433 frequencies. Due to the high range, one of the most important applications of this jammer is to confront suicide operations that are commanded by a remote.

Specifications:

High range

Controllable range (50 m-500 m)

Coverage of two 315 and 433 frequencies

Smart mode (the jammer switches on only when a signal is received)

جمر ریموت کنترل

جمر ساخته شده جهت جمینگ ریموت کنترل طراحی شده است و در دو فرکانس 315 , 433  کار می کند و قابلیت اضافه کردن فرکانس 868 را نیز دارد. این جمر در دو مدل برد کوتاه (100  متر فضای آزاد) و برد بلند (500 متر فضای آزاد) طراحی شده است(در مناطق مسکونی میزان برد جمر بسته به نوع محیط کاهش پیدا می کند).

میزان مسافت قابل جمینگ جمر وابستگی مستقیمی به فاصله ریموت و جمر تا گیرنده دارد. نسبت مسافت قابل جمینگ جمر به ریموت از گیرنده در مدل کوتاه برد تقریبا 2 الی 3 برابر و در مدل بلند برد 10 الی 15 برابر است(برای مثال اگر ریموت در فاصله 15 متری از گیرنده در حال ارسال کد است جمر کوتاه برد حداکثر تا فاصله 30 الی 45  متری و جمر بلند برد حداکثر تا فاصله  300 الی 450 متری از گیرنده کارای دارد) . هرچه نسبت موقعیت جمر از ریموت به گیرنده کمتر باشد تاثیر جمینگ بیشتر می شود.

از کاربردهای مهم جمر ریموت استفاده جهت مقابله با عملیاتهای انتهاری که با ریموت از راه دور فرمان می گیرند می باشد.

جهاز التحكم عن بعد جهاز التحكم عن بعد

تم تصميم جهاز التشويش للتشويش على التحكم عن بُعد ويعمل حتى 500 متر مع ترددين 315 و 433. نظرًا للمجموعة العالية ، فإن أحد أهم تطبيقات هذا التشويش هو مواجهة العمليات الانتحارية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

مواصفات:

مجموعة عالية

نطاق السيطرة (50 م -500 م)

تغطية اثنين من 315 و 433 ترددات

الوضع الذكي (لا يتم تشغيل جهاز التشويش إلا عند تلقي إشارة)

Remote Rontrol Jammer

Catalog EN-FA

Catalog EN-AR

جمر ریموت کنترل – مختل کننده ریموت کنترل – جمر بیسیم – جمر کنترل از راه دور – جمر هوشمند

Remote Control Jammer – Remote Control Disruptor – Wireless Jammer – Remote Control Jammer – Smart Jammer